01 Tgg Primary Color

FN:s globala mål och hållbar utveckling

I september 2015 beslutade FN om 17 globala mål för hållbar utveckling. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Det ena målet kan alltså inte nås utan att fler mål nås samtidigt. Det hela hänger ihop.

Och det kanske är just det som gör begreppet hållbarhet så komplicerat och känns överväldigande.
Men om vi tittar enbart på målet Hållbar konsumtion och produktion, så handlar detta givetvis om naturresurser som vatten, metaller osv. och att vi måste bruka våra resurser så effektivt som möjligt med hänsyn till ekosystem och de ekotjänster som vi behöver. Samtidigt påverkar detta mål 15 om Ekosystem och biologisk mångfald, där vi ska skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem med skogar och biologisk mångfald. Och inte minst påverkar vår konsumtion arbetsvillkoren för andra. Mål 8.

Vi måste ha med oss alla perspektiv när vi diskuterar hållbarhet och hållbar utveckling.

En av de stora utmaningarna som vi står inför är klimatförändringarna. Förändringarna är alltmer påtagliga globalt och det betyder att vi behöver förändra maten vi äter såväl som sättet vi producerar den på. Mål 2 som handlar om att utrota hunger och nå en tryggad livsmedelsförsörjning är i sig också, om det nås, ett mål som kan leda till färre konflikter.

Hållbar utveckling och de globala målen ger ett bredare men också nödvändigt perspektiv på hur vi konsumerar. Vi sitter alla i samma båt, vi är alla invånare på samma planet. Det innebär att vi alla på sikt kommer att få förändringar i vår vardag. Men det behöver i sig inte vara något negativt!

De globala målen

Mål 1 – Ingen fattigdom
Mål 2  – Ingen hunger
Mål 3 – Hälsa och välbefinnande
Mål 4 – God utbildning för alla
Mål 5 – Jämställdhet
Mål 6 – Rent vatten och sanitet
Mål 7 – Hållbar energi för alla
Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 10 – Minskad ojämlikhet
Mål 11 – Hållbara städer och samhällen
Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion
Mål 13 – Bekämpa klimatförändringen
Mål 14 – Hav och marina resurser
Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Läs mer om de Globala målen

Globala målen

Blir världen bättre?